Great Fortune Hotels

GDPR

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. (“GREAT FORTUNE OTEL”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, internet sayfamızın kullanımını kolaylaştırmak, ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek, gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak, ziyaretçilerimizin internet sayfamızı nasıl kullandıklarını anlayabilmek, sayfamızın yapısını ve içeriğini iyileştirebilmek, internet sayfamızı geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookies) vasıtasıyla verileriniz “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. Bu verileri, sosyal medya, tanıtım ve analiz oluşturma çözüm ortaklarımızla paylaşıyoruz.

Kanuni Haklarınız:

GDPR Uyarınca Veri Sahiplerinin Hakları :

Veri Sahibi olarak Kişisel Verileriniz GDPR uyarınca da korunmaktadır. GDPR’ın yetki alanına girildiği hallerde (Avrupa Birliği vatandaşları veya Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet edenler) Veri Sahiplerinin hakları şu şekildedir;

Erişim Hakkı (GDPR madde 15): Veri sahibi, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’ne başvurarak teyit etme, kişisel verilerin işlenmesi halinde GDPR m.15’de yer alan detayları öğrenme hakkına sahiptir.

Düzeltme Hakkı (GDPR madde 16): Veri Sahibi, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bulunan ve tarafına ait değişen kişisel verilerini her zaman için başvurarak düzelttirme hakkına sahiptir.

Silme Hakkı (GDPR madde 17): Veri Sahibi, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. uhdesinde tutulmakta olan kişisel verilerinin silinmesini talep etme hakkına sahiptir. GDPR madde 17’de belirtilen hususlar meydana geldiği takdirde Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından, kişisel verileriniz, gecikmeye mahal verilmeksizin silinecektir.

İşlemenin Kısıtlanması Hakkı (GDPR madde 18):

Veri Sahiplerinin, Kişisel Verilerinin güncelliği konusunda itiraz etmeleri halinde, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından Kişisel Verilerin doğruluğu teyit edilene kadar, Veri Sahipleri verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptirler.

Veri Sahibi, Kişisel Veri işlenme faaliyetinin yasa dışı olması nedeniyle Kişisel Verilerinin silinmesini talep ettiği durumlarda, talebi gerçekleşene kadar verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Veri Sahibi, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin işleme amacı doğrultusunda artık kişisel verilerine ihtiyacı kalmadığı durumlarda, verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Veri Sahipleri, GDPR 21/1 maddesi uyarınca işleme faaliyetine itiraz ettikleri durumlarda, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.’nin veri işlemedeki meşru sebeplerinin Veri Sahibi’nin meşru sebeplerine ağır basıp basmadığı doğrulanana kadar, verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Veri Taşınması Hakkı (GDPR madde 20): Veri Sahibi, teknik olarak mümkün olduğu taktirde, Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti. uhdesinde tutulmakta olan Kişisel Verilerini her zaman için başvurarak, başka bir kontrolöre aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir. Ancak işbu hak, veri işlemenin rızaya dayandığı zamanlarda veya sözleşmenin gerektirdiği hallerde kullanılabilecektir.

İtiraz Hakkı (GDPR madde 21):

Veri Sahibi, GDPR Madde 6(1)’in (e) veya (f) bentleri kapsamında profilleme dâhil olmak üzere, Kişisel Verilerin işlenmesine, özel durumuyla ilgili gerekçelere dayanarak itiraz etme hakkına sahiptir. Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti., Veri Sahibinin menfaatlerinin, haklarının ve özgürlüklerinin üzerinde olan veya yasal bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması gibi güçlü bir meşru neden gösteremezse, Kişisel Verileri işleyemez.

Veri Sahibi, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amaçları ile işlendiği durumlarda, söz konusu doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profilleme de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinin bu amaçla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir.

Veri Sahibi, doğrudan pazarlama amaçlarıyla Kişisel Verilerin, işlenmesine itiraz ettiği takdirde Kişisel Veriler artık bu tür amaçlar için işlenmeyecektir.

KVKK Uyarınca Veri Sahiplerinin Hakları :

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi bize (Seyhun Tur. İnş. Otelcilik Dış Tic. Ltd. Şti.) iletebilirsiniz. Sitemizde gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz. Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.